รู้ไว้ไม่เสียหาย เรื่องกฏหมายก่อนจะร่วมหอ

SHARE

          เมื่อแต่งงานก็ต้องมีสินสอด มีสินสอดก็ต้องจดทะเบียนสมรส แต่หลายคนเคยสงสัยเรื่องสินสอดหรือสินสมรสกันไหมค่ะว่าเมื่อเวลาเราจะทะเบียนสมรมไปแล้วจะกับสามีจะแบ่งสินสอดอย่างไร ถ้าเวลาเราหมดรักกันแล้วเกิดการหย่าร้างขึ้นมาใครควรได้สิทธิอะไรบ้าง เพราะเรื่องนี้ก็ยังมีเจ้าสาวอยู่หลายคนที่มั่นใจอาจจะขอเวลาศึกษากันและกันอีกนิดเพื่อให้แน่ใจเสียก่อนว่าควรจดทะเบียนสมรสดีไหม เพราะยังสงสัยเรื่องสินส่วนตัวและสินสมรสว่าแตกต่างกันอย่างไร

สินส่วนตัวกับสินสมรส

            ตามกฏหมายของเมืองไทย กำหนดคุณสมบัติของสินส่วนตัวไว้ว่าถ้าหากฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งฝากเงินส่วนตัวเอาไว้ก่อนจะแต่งงาน และต่อมาดอกเบี้ยกลับงอกเงย ให้ถือว่าเป็นสินสมรส (เงินต้นเป็นเงินส่วนตัว ดอกเบี้ยเป็นสินสมรส)
            คู่สมรสสามารถทำสัญญาก่อนสมรส เพื่อจดแจ้งทรัพยืสินส่วนตัวจะได้ไม่มีปัญหาในวันข้างหน้า แต่ควรจะจดแจ้งข้อตกลงเรื่องทรัพย์สินนั้นไว้ในทะเบียนสมรสด้วย เพราะตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์มาตรา 1466 กำหนดไว้ว่า สัญญาก่อนสมรสถือเป้นโมฆะ ถ้ามิได้จดแจ้งข้อตกลงเป็นสัญญาก่อนสมรสไว้ในทะเบียนสมรสพร้อมกับการจดทะเบียนสมรส

           หรือไม่ได้ทำเป็นหนังสือลงลายมือชื่อคู่สมรสและพยานอย่างน้อยสองคน แนบไว้ท้ายทะเบียนสมรส และได้จดไว้ในทะเบียนสมรสพร้อมกับการจดทะเบียนสมรสว่าได้มีสัญญานั้นแนบไว้ ซึ่งสัญญานี้จะเปลี่ยนแปลงเพิกถอนไม่ได้นอกจากจะได้รับอนุญาติจากศาล
          ส่วนสินสมรสก็คือ ทรัพย์สินที่ได้มาภายหลังจากการจดทะเบียนสมรสแล้วที่ฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งได้มาระหว่างสมรสโดยพินัยกรรม หรือโดยการให้เป็นหนังสือซึ่งพินัยกรรม หรือหนังสือยกให้จะต้องระบุว่าเป็นสินสมรสและที่เป็นดอกผลของสินส่วนตัว
           รวมทั้งสินที่มี เช่น บ้านและที่ดิน ที่มีโฉนดที่ดินแสดงกรรมสิทธิ์ ซึ่งถึงแม้ว่าชื่อในโฉนดที่ดินจะมีชื่อของคู่สมรสแค่ฝ่ายใดฝ่ายหนึ่ง แต่ถ้าหากได้มาภายหลังจากจดทะเบียนสมรสแล้วก็ถือว่าเป็นสินสมรสของคู่สมรสที่ไม่มีชื่อในโฉนดที่ดินนั้นด้วย และเมื่อการสมรสสิ้นสุดลงด้สนการหย่า ก็ต้องแบ่งสินสมรสกันคนละครึ่ง
           ถ้าส่วนไหนที่เป็นสินสมรสก็จะเป็นสินสมรสอย่างผูกพันต่อเนื่อง ยกตัวอย่างถ้าหากที่ดินสินสมรสถูกแปรสภาพไป โดยการขายและซื้อที่ดินใหม่ หรือนำเงินสินสอดไปรับซื้อฝากที่ดินแล้วได้ที่ดินหลุดมาเป็นกรรมสิทธิ์ ที่ดินนั้นก็จะเป็นกรรมสิทธิ์อยู่ดี

คุณสมบัติของผู้ที่จดทะเบียนสมรส
● ต้องมีอายุ 17 ปีบริบูรณ์ และต้องพาบิดามารดา ผู้รับบุตรบุญธรรม หรือผู้ปกครองมาให้การยินยอมด้วย
● กรณีที่มีอายุน้อยกว่า 17 ปี จะต้องได้รับอนุญาตจากศาลให้ทำการสมรสได้
● ส่วนผู้ที่มีอายุ 20 ปีขึ้นไป สามารถดำเนินการได้ด้วยตนเอง โดยต้องไม่เป็นคนวิตกจริต หรือไร้ความสามารถ ไม่เป็นพี่น้องร่วมบิดามารดา หรือร่วมแต่บิดามารดา ไม่เป็นคุ่สมรสของคนอื่น ผู้รับบุตรบุญธรรมไม่สามารถสมรสกับบุตรบุญธรรมได้ หญิงม้ายจะสมรสใหม่ เมื่อการสมรสครั้งก่อนได้สิ้นสุดไปแล้วไม่น้อยกว่า 310 วัน

เอกสารที่ใช้ในการจดทะเบียนสมรส
● บัตรประชาชน หรือบัตรอื่นที่ทางราชการออกให้
● สำเนาหนังสือเดินทางรับรองถูกต้องจากสถานกงสุล (ในกรณีที่เป็นชาวต่างชาติ)
● หนังสือรับรองสถานภาพบุคคลจากสถานทูต สถานกงสุล หรือองค์การของรัฐบาลประเทศนั้นมอบหมาย พร้อมคำแปลเป็นภาษาไทย (กรณีชาวต่างชาติ)
● สำเนาทะเบียนบ้านรับรองถูกต้องตามราชการ

ขั้นตอนในการขอจดทะเบียนสมรส
● การจดทะเบียนสมรส สามารถยื่นคำร้องขอจกทะเบียนได้ทุกแห่ง โดยไม่ต้องคำนึกถึงภูมิลำเนาของทั้งคู่
● คู่สมรสยื่นคำร้องขอจดทะเบียนต่อเจ้าหน้าที่หรือนายทะเบียน ณ ที่ว่าการอำเภอ กิ่งอำเภอ หรือสำนักทะเบียนเขตใดก็ได้โดยไม่ต้องคำนึงถึงภุมิลำเนาของทั้งคู่
● คู่สมรสที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ ต้องนำบิดามารดา ผู้รับบุตรบุญธรรม หรือผู้ปกครองโดยชอบธรรมมาให้การยินยอม
● ในกรณีที่คู่สมรสฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งหรือทั้งสองเป็นคนต่างด้าวต้องขอหนังสือรับรองสถานภาพบุคคลจากสถานทูต หรือกงสุลสัญชาติที่ตนสังกัด หนังสือรับรองนั้นต้องแปลเป็นภาษาไทยและมีคำรับรองแปลถูกต้อง ยื่นพร้อมคำร้องขอจดทะเบียนสมรสต่อนายทะเบียน ณ ว่าที่การอำเภอ กิ่งอำเภอ หรือสำนักงานเขต
            โดยล่าสุดกฏหมายได้ออกมาให้สาวไทยที่จดทะเบียนแล้ว มีสิทธิเลือกใช้นามสกุลตัวเองต่อไป หรือเปลี่ยนเป็นนามสกุลขสามี หรือจะใช้ทั้งสองนามสกุลก็ได้ ซึ่งนับเป็นการมอบสิทธิ์ในการตัดสินใจให้หญิงไทยได้มากขึ้น ทั้งนี้ก็ขึ้นอยุ่กับสาวๆแล้วละคะว่าอยากเลือกแบบไหน จริงๆแล้วเรื่องกฏหมายนั้นยังมีรายละเอียดปลีกย่อยอีกมาก รวมทั้งเรื่องการจดทะเบียนซ้อน การหาข้อมูลเรื่องกฏหมายเอาไว้ นอกจจกาจะเป็นประโยชน์ถึงจะไม่ได้ใช้กับตัวเอง แต่ก็สามารถให้คำแนะนำกับผู้อื่นได้ ถือว่าเป็นสิ่งดีๆที่มีสำหรับหลายๆคนมากเลยทีเดียว

ขอบคุณข้อมูลจาก คู่มือเตรียมงานวิวาห์ (ราคาประหยัด) เพื่อความพร้อมของเจ้าบ่าวเจ้าสาวมือใหม่
เครดิตรูปจาก unsplash.com